Snapshot Serengeti Talk

2 zebras

  • mistyfriday by mistyfriday

    Is this a baby zebra with its mom?

    Posted

  • davidbygott by davidbygott moderator

    Yes

    Posted